Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK)

FGM’a ait web sitesi (www.fgm.com.tr), Fatih Güzellik Merkezine aittir. Bu web sitesini ziyaret eden tüm müşterilerimizin bilgi güvenliği FGM için büyük önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda FGM olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması sebebiyle, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili sizler için hazırlanan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgileri gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Ayrıca kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti de özel nitelikli kişisel veridir.

Kişisel verileriniz;

 • Daha iyi bir müşteri hizmetlerinin sunulması ve bu hizmetimizi kullanırken oluşturduğunuz taleplerinizi gerçekleştirme durumunda
 • Oluşturduğunuz şikâyetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, müşteri memnuniyetinin, abone/tüketicilerinin eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi durumunda,
 • Müşterilere sunulabilecek ödül, çekiliş, yarışma, hediye, teşekkür, kutlama, hatırlatma gibi durumlarda,
 • Şirketimizin yeniliklerinin bilgilendirme durumunda,

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz; şirketimizin sunduğu elektronik haberleşme hizmetlerini tam olarak yerine getirebilmek için yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacı ile sizin bilgilerinizi sözlü, yazılı ya da mobil uygulama, elektronik posta, kısa mesaj, arama gibi elektronik ortamda toplanır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerin işlenmesi ile kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla her türlü işlemi yapabilmesi anlamına gelir. Ancak kişisel verilerin işlenmesinin de kanunlar tarafından belirlenen şartları vardır.

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Ancak kişisel verileriniz, kanunlar ve diğer mevzuatlarda belirtilen durumların oluşmasıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda
 • Rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumunda
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması durumunda
 • İlgili kişinin kendisi tarafından meydana çıkarmış olması durumunda
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda paylaşılır.
 • Kişisel veriler, sadece kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği:

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. İhtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmetten sonra da verileriniz tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir.

Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

Şirketimize başvurmak suretiyle Kişisel Verilerin Korunması 11. Maddesi uyarınca;
(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Kayıt altına aldığımız kişisel bilgileriniz FGM tarafından korunur ve süreçte korunmaya devam edecektir.

Son olarak, FGM’ un gizlilik politikalarını değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatır, bu nedenle Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması sayfalarımızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

Nasıl İşlenir?

Bize verdiğiniz tüm kişisel verileriniz aşağıdaki kanunlar, ilgili düzenlemeler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenerek korunur.

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu,
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,
 • Kişisel Verileri Korunma Kurumu düzenlemeler.

İlgili kanunlar ve mevzuatların uygulanmasına dikkat eden şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önler. Hukuka aykırı olarak kişisel bilgilerinize erişilmesini önleme ve onların korunmasını sağlamak amacıyla, şirketimiz en uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.